Scooter iSporter Mini Blue BS 650-181
Reference: BS 650-181

Scooter iSporter Mini Blue BS 650-181

Reference: BS 650-181
$42.95
iSporter Mini scooters stand out for quality, innovative design and contemporary design. They are the ideal choice for children starting scooting, offering safety and versatility with the two-wheel front and single rear wheel system with a special brake. The specially designed front wheel system leans to the side that the child is steering, offering greater flexibility that helps the child develop his/her kinetic skills, balance and overall body coordination while playing. Suitable for ages 3 and above.

YOUR FASHION SHOPPING

24/7 OPEN

 The specially designed front wheel system leans to the side that the child is steering, offering greater flexibility that helps the child develop his/her kinetic skills, balance and overall body coordination while playing. The folding steering wheel is adjusted according to the height of the child following its development. They feature special LED lights on wheels, which, in addition to striking looks, offer safety by improving visibility in the dark.

Suitable for ages 3 and above

Maximum weight: 50kg

Adjustable steering wheel height 57cm – 77.5cm

European safety standards EN 71, CE

ανδÏικά γÏναικεία ÏοÏÏα, ανδÏικά εÏÏÏοÏÏα, ÏαÏοÏÏÏια, μαγιÏ, βÏεÏικά είδη, αξεÏοÏάÏ, Ïαιδικά καÏÏÏÏι, ÏαÏκοκÏέβαÏα, καθίÏμαÏα αÏÏοκινήÏοÏ, ÏÏοίκα μÏÏοÏyou can order the clothes and accessories you are interested in by calling 2103003288 or 6972116111.

àû÷ÃÃüî üõ üõÃÃ÷Ãì ñýÃùúñÃñòÿûî, úñÃìøõÃ÷, Paypal î üõ ÃùÃÃÃÃùúî úìÃÃñIn the middle of the day, Payments, Paypal, Cash Payments, Cash on Delivery, Deposit or credit 
Bebe Stars
BS 650-181

Data sheet

Telephone Order
: +00302103003288 or +306972116111
BS 650-181
You might also like