Isofix Base BRITAX i-Size BABY-SAFE Isofix
Reference: Peg P baby safe

Isofix Base BRITAX i-Size BABY-SAFE Isofix

Reference: Peg P baby safe
€224.00
Tax included

This car seat’s Isofix base makes the installation of the baby car seat to the car a very easy process.

It is the safest way to install it, without having doubts.

YOUR FASHION SHOPPING

24/7 OPEN

The Baby-Safe Isofix car seat makes it easy to place the car seat in the car. This is the surest way to place the baby seat correctly in your car as it has an extra support.
ανδÏικά γÏναικεία ÏοÏÏα, ανδÏικά εÏÏÏοÏÏα, ÏαÏοÏÏÏια, μαγιÏ, βÏεÏικά είδη, αξεÏοÏάÏ, Ïαιδικά καÏÏÏÏι, ÏαÏκοκÏέβαÏα, καθίÏμαÏα αÏÏοκινήÏοÏ, ÏÏοίκα μÏÏοÏyou can order the clothes and accessories you are interested in by calling 2103003288 or 6972116111.

àû÷ÃÃüî üõ üõÃÃ÷Ãì ñýÃùúñÃñòÿûî, úñÃìøõÃ÷, Paypal î üõ ÃùÃÃÃÃùúî úìÃÃñIn the middle of the day, Payments, Paypal, Cash Payments, Cash on Delivery, Deposit or credit 
Peg Perego
Peg P baby safe

Data sheet

Telephone Order
: +00302103003288 or +306972116111
Peg P baby safe
You might also like