Men's jacket with a hood ED18.8.1.02.009
Reference: ED 18.8.1.02.009 black

Men's jacket with a hood ED18.8.1.02.009

Reference: ED 18.8.1.02.009 black
$151.75
Color
Size
Quantity

An extremely good male winter jacket with a hood.The ideal jacket for winter.The outer part is made of 100% polyester lined inside with thermoplastic film to be waterproof.

It features a padded lining to protect from cold and a hood with synthetic fur that can be removed with a zip.

YOUR FASHION SHOPPING

24/7 OPEN

The product has been specially processed. To maintain the color, wash at 30 ° C from the back. Do not direct sun exposure when you dry. No chlorine. No dryer. Iron at 110 ° C. Do not iron on prints. The leather accessories are likely to change color if the garment is put on the tumble dryer.
ανδÏικά γÏναικεία ÏοÏÏα, ανδÏικά εÏÏÏοÏÏα, ÏαÏοÏÏÏια, μαγιÏ, βÏεÏικά είδη, αξεÏοÏάÏ, Ïαιδικά καÏÏÏÏι, ÏαÏκοκÏέβαÏα, καθίÏμαÏα αÏÏοκινήÏοÏ, ÏÏοίκα μÏÏοÏyou can order the clothes and accessories you are interested in by calling 2103003288 or 6972116111.
àû÷ÃÃüî üõ üõÃÃ÷Ãì ñýÃùúñÃñòÿûî, úñÃìøõÃ÷, Paypal î üõ ÃùÃÃÃÃùúî úìÃÃñIn the middle of the day, Payments, Paypal, Cash Payments, Cash on Delivery, Deposit or credit card.
EOM
ED 18.8.1.02.009 black

Data sheet

Telephone Order
: +00302103003288 or +306972116111
ED 18.8.1.02.009 black